Opći uvjeti

1. Cijena pružanja usluge smještaja na plovilima

Cijena pružanja usluga smještaja na plovilima obuhvaća korištenje plovila i uređaja. U cijenu nisu uključene lučke i ostale takse kao i gorivo.

2. Uvjeti plaćanja

Plovila na kojima se pruža usluga smještaja, s kompletnom opremom mogu se koristiti samo nakon uredno reguliranog plaćanja (50% kod rezervacije, a ostatak 4 tjedna prije početka pružanja usluge smještaja ).

Plaćanje je moguće sljedećim kreditnim karticama: MasterCard, Visa, Diners.

3. Uvjeti storna

Ukoliko korisnik usluge iz bilo kojih razloga odustane od usluge smještaja na plovilu, može uz prethodni dogovor s pružateljem usluge potražiti drugu osobu koja će preuzeti njegova prava i obveze. Ukoliko ne uspije, storno troškovi će se naplaćivati od akontacije i to:

  • za storno do dva mjeseca prije početka pružanja usluge smještaja - 30%
  • za storno do jedan mjesec prije početka pružanja usluge smještaja - 50%
  • za storno unutar jednog  mjeseca prije početka pružanja usluge smještaja - 100%

Ukoliko korisnik usluge iz objektivnih razloga (smrt u obitelji, teška ozljeda, rat i sl.) odustane od usluge smještaja,  već uplaćeni iznos neće  mu biti vraćen, već će mu  pružatelj usluge  staviti brod  na raspolaganje u slobodnom terminu ili u sljedećoj sezoni.

4. Primopredaja plovila

Pružatelj usluge će predavati samo kompletno opremljena plovila, napunjena gorivom i u besprijekornom stanju, a isto takvo stanje očekuje se i kod povrata broda. Plovilo se predaje u ugovoreno vrijeme, od 17.00 do 21.00 sati, i na ugovorenom mjestu. Ako se korisnik usluge ne pridržava ove obveze unutar 48 sati, pružatelj usluge je ovlašten odustati od ugovora.  Ako pružatelj usluge ne može staviti na raspolaganje plovilo na ugovorenom mjestu 24 sata po isteku roka ili staviti na raspolaganje plovilo sličnih ili boljih karakteristika, korisnik usluge ima pravo odustati od ugovora uz povrat zakupnine. Isključena je odgovornost pružatelja usluge za iznos veći od ugovorene cijene pružanja usluge smještaja, kao i bilo koje drugo pravo na  odštetu.

Korisnik usluge se obvezuje kod preuzimanja ispitati i provjeriti pažljivo stanje i broda i opreme prema inventarskoj listi. Eventualni prikriveni nedostaci plovila ili njegove opreme, koji pružatelju usluge kod primopredaje plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci koji eventualno nastanu nakon primopredaje, ne daju pravo korisniku usluge da umanji cijenu pružanja usluge smještaja. Ako daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća, ili je prekoračenje termina povratka neizbježno, mora se zbog dobivanja uputa obavijestiti voditelj baze. Kod prekoračenja termina povratka zbog lošeg vremena korisnik usluge snosi sve troškove koji proizlaze za pružatelje usluge. Savjetuje se stoga sigurno planiranje rute. Povratak u marinu u večernjim satima dan prije predaje plovila je obvezan. Odstupanja od pravila moguća su samo u dogovoru korisnik usluge – pružatelj usluge na licu mjesta. Ako pružatelj usluge ili uprava poslovnice steknu dojam da voditelj broda ne raspolaže potrebnim znanjima za upravljanje brodom, imaju pravo zabraniti isplovljavanje broda i uplaćeni novac se ne vraća. U takvim slučajevima pružatelj usluge će se sukladno mogućnostima potruditi da korisniku usluge prenese potrebna znanja.

5. Kaucija

Kod primopredaje broda polaže se kaucija prema važećem cjeniku a vraća se bez odbitaka, ako se brod vrati neoštećen i u zakazano vrijeme. Kaucija se polaže i u slučaju kad se brod uzima u korištenje zajedno sa skiperom. Kod grube nepažnje i / ili gubitka jednog ili više dijelova, korisnik usluge snosi sve troškove.

6. Osiguranje

Brod je osiguran za štete prema trećem (obvezno osiguranje) i kasko u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja. Ako za vrijeme vožnje dođe do havarije, a korisnik usluge ne mora snositi troškove (kod normalne istrošenosti, ili kod prekoračenja sume jamstva), potrebno je za popravak odobrenje (uputa) pružatelja usluge, odnosno voditelja baze. Kod većih havarija, kao i kod sudjelovanja i  drugih brodova, potrebno je prijaviti slučaj kod nadležne lučke kapetanije i napraviti protokol (tijek događaja, utvrđivanja štete) za osiguravajuće društvo. Istovremeno se o tome mora obavijestiti i poslovnica pružatelja usluge. Ako korisnik usluge ne izvrši sve obveze, može ga se u potpunosti teretiti za nastalu štetu. Isti je slučaj s oštećenjima motora prouzročenim zbog nedostatka ulja u motoru. Korisnik usluge je obvezan redovito svakodnevno kontrolirati ulje u motoru. Osobni predmeti nisu osigurani i preporučuje se da to korisnik usluge posebno napravi. Posada broda je osigurana.

7. Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge se obvezuje ploviti u hrvatskim vodama, iznimke zahtijevaju posebnu potvrdu, odnosno dozvolu. Korisnik usluge se obavezuje da će za eventualnu promjenu teritorijalnih voda zatražiti pristanak pružatelja usluge. Nije dozvoljen podnajam ili prepuštanje broda trećem, ukrcaj više osoba nego je navedeno u popisu posade (crew list), plovidba noću kod nesigurnog vremena, povreda javnih propisa odredbi i zakona. Za posljedice nastale uslijed toga odgovornost snosi sam korisnik usluge. Korisnik usluge, odnosno voditelj jahte izričito izjavljuje da raspolaže svim pomorskim vještinama i da posjeduje potrebnu dozvolu, nužnu za upravljanje jahtom na otvorenom moru kao i potvrdu o položenom radiofonijskom ispitu, koje mora predočiti. U slučaju kvara broda ili brodske opreme korisnik usluge je dužan odmah obavijestiti pružatelja usluge na jedan od telefona priloženih u dokumentima broda. Pružatelj usluge se obvezuje ukloniti nastali kvar po primitku obavijesti. Ukoliko pružatelj usluge otkloni kvar u roku od 24 sata tada korisnik usluge nema pravo na nikakvu odštetu. Brojevi telefona na koje se može dostaviti obavijest nalaze se u dokumentaciji broda. Korisnik usluge  se obvezuje obavijestiti nadležne organe i  pružatelja usluge u slučaju nestanka plovila ili brodske opreme, ako je nemoguće upravljati plovilom, te u slučaju oduzimanja, pljenidbe ili mjera zabrane plovidbe od strane državnih organa ili trećih osoba. U slučaju nepridržavanja unaprijed navedenih obveza korisnik usluge snosi punu odgovornost prema pružatelju usluge za sve posljedice i jamči za njih.

8. Pritužbe

U obzir će se uzeti samo pismeno dostavljene i obostrano potpisane pritužbe odmah pri povratku i predaji plovila.

9. Arbitraža

Za sve eventualne sporne slučajeve koji se neće riješiti mirnim putem, mjerodavan je sud najmodavca u Zadru.